Ångerrätt

I distansavtalslagen regleras ångerrätt för konsumenter. Ett elavtal kan träffas på olika sätt. Om avtalet har ingåtts på distans eller utanför företagets affärslokaler gäller distansavtalslagen.

I korthet innebär ångerrätten att du som konsument har rätt att ångra avtalet inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Finns även reglerat i de allmänna avtalsvillkoren EL2012K (rev 2)

Länk till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ångerfristen

Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är normalt 14 dagar.

När börjar ångerfristen löpa?

Ångerfristen börjar enligt distansavtalslagen löpa den dag då avtalet ingås.

För att ångerfristen ska börja löpa krävs att näringsidkaren ger konsumenten information om

  • under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt.
  • tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten.
  • var du kan vända dig för att ångra avtalet och hur du ska gå tillväga.
  • att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och var den finns.
Hur ångrar jag ett elavtal?

Du ska kontakta elföretaget och meddela att du vill ångra avtalet. Det är viktigt att du uttrycker att du vill nyttja din ångerrätt och alltså ångra avtalet.

Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig, men ett skriftligt meddelande är alltid att föredra om det skulle uppstå en tvist.

Om du vill kan du fylla i den här för att ångra ditt elavtal.

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet. Bytet av elhandlare som avtalats om ska därför inte genomföras och konsumenten har ingen betalningsskyldighet till det nya elhandelsföretaget.

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen har påbörjats, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen.

Om du ångrar dig efter att du uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrätts information på föreskrivet sätt ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt.

Telefonförsäljning – ogiltigt avtal utan skriftlig accept

Fr.o.m. 1 september 2018 krävs att konsumenten skriftligen accepterar företagets erbjudande om avtal vid telefonförsäljning för att avtalet ska vara giltigt.

Länk till Läs mer om skriftlig accept.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

Länk: Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat