Autogiro

Kostnadsfritt, enkelt och bekvämt 

Autogiro är det enklaste sättet att betala Din räkning från Nossebro Energi.  Genom att låta fakturabeloppet dras automatiskt från Ditt konto slipper Du  bevaka när betalningen ska göras. Och riskerar inte dröjsmålsräntor eller andra  förseningsavgifter. Du slipper också fylla i blanketter och posta kuvert eller  fylla i OCR-nummer som när du betalar andra fakturor via internet.

Så här fungerar det Vi skickar fakturan till Dig precis som vanligt. Beloppet dras automatiskt från det konto du
anvisat så att det är oss tillhanda på förfallodagen. Du behöver bara se till att beloppet är tillgängligt på kontot. Bekräftelse på att fakturabeloppet har betalts får Du på kontoutdraget från din bank.

Så här gör du
1. Fyll i formuläret nedan och klicka på skicka
Så snart Din ansökan är behandlad och allt är ordnat kommer nästa faktura att betalas via
autogiro, detta ser du genom att titta på Din faktura. Är inbetalningskortet blankt och det står
”Betalas via autogiro” – kommer fakturan att dras automatiskt från Ditt konto.

Spara villkoren 

Behåll den här foldern med villkoren.  Har Du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0512-79 81 00.
Vill du byta kontonummer kontaktar Du Din bank.

Kundnummer

Ditt namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon (Dagtid)

Person- organisationsnummer

Bank

Kontonummer *

*Bankkontonummer inleds med fyrsiffrigt bank-/clearingnummer. (Vid osäkerhet – fråga din
bank)

”Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto
eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att
behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för
denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren
samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få
tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband
med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet
avslutas.”

Datum

Ort

Beskrivning

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av
betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till
betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens
betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och
betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om
begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör.
Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta
bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende
flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast
åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband
med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna.
Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta
betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att
stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att
betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta
betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor
som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.”