FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Elavtalsvillkor

Avtalsvillkor som kund hos Nossebro Energi Försäljnings AB

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i olika lagar. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

Nossebro Energi Försäljnings AB:s särskilda villkor för elhandelsavtal

Särskilda avtalsvillkor för anvisningsleverans till konsument från och med 2019-02-08
Allmänna avtalsvillkor för konsument EL2012K (rev2) från och med 2019-02-08
Särskilda avtalsvillkor för anvisningsleverans till näringsidkare från och med 2019-02-08
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare EL2012N (rev) från och med 2019-02-08
Ellagen 11kap. 18 »

Rådgivning

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå » är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.


Dina rättigheter

Dina rättigheter som kund hos Nossebro Energi Försäljnings AB

Nedan har vi på ett enkelt sätt försökt beskriva dina rättigheter:

Skriftlig bekräftelse på avtal

Vid tecknande av avtal har du alltid rätt till skriftlig information om villkoren för gällande avtal.
Läs mer i Allmänna avtalsvilkor punkt 2.2

Ångerrätt

När du tecknar avtal på distans har du alltid rätt att ångra köpet inom 14 dagar.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.2 B

Rätt till besked rörande orsak till försenat leverantörsbyte

Vill du bli kund hos oss ska du bli det på den dag vi kommit överens om. Blir vi försenade ska du få besked om orsaken.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.10

Rätt till ersättning...

 1. ...vid försenat byte av elhandelsföretag
  Är det vi som har orsakat att leverantörsbytet blivit försenat sträcker vi oss längre än vad det allmänna avtalsvillkoren säger, och kompenserar dig med minst 500 kronor.
  Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.11
 2. ...vid icke fullföljt avtal
  Har vi kommit överens om ett elavtal och vi har missat att registrera detta, så att du då fått högre kostnader än du annars skulle haft, har du rätt till kompensation.
  Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.13
 3. ...för skada vid avbruten överföring av el
  Du har rätt till ersätting om vi, utan laglig rätt, begärt att ditt elnätsföretag ska stänga av elen hem till dig.
  Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.12

För att du ska kunna få ersättning enligt ovan, förväntar vi oss att du gör vad du kan för att begränsa skadan. Ingen ersättning betalas ut för näringsverksamhet.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 2.14 & 2.15

Rätt till information enligt Personuppgiftslagen och att avsäga sig marknadsföring

Du har rätt att en gång per år, skriftligen få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan när som helst meddela oss muntligt eller skriftligt om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för att informera dig om nya produkter eller annan marknadsföring.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 1.4

Rätt till faktura baserad på faktisk förbrukning

Din faktura ska stämma överens med vad du har förbrukat. Om vi av någon anledning inte kan få in mätvärden får vi fakturera dig uppskattad förbrukning.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 3.3

Rätt till avbetalningsplan och reducering på avstämningsfaktura

Om det vid avstämning visar sig att vi fakturerat dig för lite uppskattad förbrukning har du på avstämningsfakturan rätt till kostnadsfri och räntefri avbetalningsplan. Har vi fakturerat dig uppskattad förbrukning i åtta månader eller längre har du rätt till reducering på avstämningsfakturan.
Läs med i Allmänna avtalsvillkor punkt 3.3

Rätt till ränta vid fordran

Om du har en fordran hos oss har du enligt räntelagen rätt att få ränta på innestående belopp.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 1.5

Rätt att häva avtalet

Om vi, som elhandelsföretag, allvarligt missköter våra åtaganden enligt avtalet och inte rättar till fel trots påtalande kan du ha rätt att häva ditt avtal hos oss.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 5.6

Rätt till tydlig information om klagomålshantering och tvistlösning

Du ska få tydlig information om hur du gör för att lämna klagomål samt vart du kan vända dig för information och tvistlösning.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor punkt 7.1 – 7.4


Ångerrätt / Ångerfrist

Distansavtalslagen reglerar ångerrätt för konsumenter

I distansavtalslagen regleras ångerrätt för konsumenter. Ett elavtal kan träffas på olika sätt. Om avtalet har ingåtts på distans eller utanför företagets affärslokaler gäller distansavtalslagen.

I korthet innebär ångerrätten att du som konsument har rätt att ångra avtalet inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Finns även reglerat i de allmänna avtalsvillkoren EL2012K (rev 2):
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler »

Ångerfristen

Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är normalt 14 dagar.

När börjar ångerfristen löpa?

Ångerfristen börjar enligt distansavtalslagen löpa den dag då avtalet ingås.

För att ångerfristen ska börja löpa krävs att näringsidkaren ger konsumenten information om...

 • ...under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt.
 • ...tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten.
 • ...var du kan vända dig för att ångra avtalet och hur du ska gå tillväga.
 • ...att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och var den finns.

Hur ångrar jag ett elavtal?

Du ska kontakta elföretaget och meddela att du vill ångra avtalet. Det är viktigt att du uttrycker att du vill nyttja din ångerrätt och alltså ångra avtalet.

Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig, men ett skriftligt meddelande är alltid att föredra om det skulle uppstå en tvist.

Om du vill kan du fylla i den här blanketten för att ångra ditt elavtal:
Konsumentverkets Ångerblankett »

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet. Bytet av elhandlare som avtalats om ska därför inte genomföras och konsumenten har ingen betalningsskyldighet till det nya elhandelsföretaget.

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen har påbörjats, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för elen.

Om du ångrar dig efter att du uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrätts information på föreskrivet sätt ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt.

Telefonförsäljning – ogiltigt avtal utan skriftlig accept

Fr.o.m. 1 september 2018 krävs att konsumenten skriftligen accepterar företagets erbjudande om avtal vid telefonförsäljning för att avtalet ska vara giltigt.

Läs mer om Skriftlig accept »

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.
Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat »