FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Mikroproduktion

Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion

 • Vid utformningen av elproduktionsanläggningen ska kunden beakta Allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 K/N rev.) Följa att:
  Nossebro Energi Nät måste alltid kontaktas innan installation påbörjas.
  Nossebro Energi Nät avgör om en producerande utrustning får anslutas till nätet.
  Allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallation.
 • Elproduktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och standarder:
  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektriskt materiel.
  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.
  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  Svensk Standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt tillverkarens anvisningar. Svensk Standard SS-EN 50438.
 • Varje Produktionskälla med solceler och växelriktare skall förses med följande skyddsfunktioner:
  Trefasigt över- och underspänning skydd i två steg
  Överströmsskydd
  Överlastskydd
 • Ö-drift får ej uppstå och därför skall solcellsanläggningen vid avbrott bortkopplas från fastighetsnätet (ENS-funktion).
 • Produkter som används i elproduktionsanläggningen ska vara CE-märkta och ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Stickproppsanslutning är inte tillåtet. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till elnätet via en låsbar brytare och med separat överströmsskydd.
 • Nossebro Energi Nät rekommenderar att produktionsanläggningen inte ansluts till gruppledning och att enfasig elproduktion inte ska överstiga 3 kW.
 • Elproduktionen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Särskild märkning ska finnas i kundens gruppcentral och mätarskåp.
 • Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren. Hänvisning till tillverkarens hemsida är inte tillräckligt.
 • Kunden har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar som avsett.