FAQ Badtemp Webcam Mycket Väl Godkänt i kundnöjdhet!

Vision / Hållbarhet

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är grunden för Nossebro Energis miljöarbete. Den utgör grunden i vår strävan och i våra ambitioner att ständigt förbättra oss inom miljöområdet:

 • Vi arbetar med ett helhetstänkande, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar för att på ett så effektivt sätt som möjligt handskas med naturtillgångar och minska miljöpåverkan.
 • Vi ska sträva efter att bibehålla den effektiva energiöverföringen i vårt nät och förbättra våra transporter för att minska företagets påverkan av miljön.
 • Vi lägger stor vikt vid att välja miljöanpassade alternativ om det är ekonomiskt försvarbart och strävar efter att ställa samma miljökrav på leverantörer och andra aktörer som vi samarbetar med som vi ställer på oss själva.
 • Vi ska följa lagar och förordningar och uppfylla bindande krav. Leva upp till våra övriga intressenters krav så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Legala krav är alltid bindande krav medan övriga intressenters krav är bindande om de får betydande påverkan för intressenten.
 • Vi har ett åtagande som innebär att vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar.
 • Vi ska utbilda, informera och uppmuntra vår personal för att de ska vara så engagerade och ansvarstagande som möjligt i vårt miljöarbete.
 • Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan och ser information som en viktig del i miljöarbetet. I detta sammanhang ser vi det som viktigt att föra diskussioner med våra medlemmar/kunder.

ISO 14001:2015

Nossebro Energi har genomfört en miljöutredning av hela företaget, där man har identifierat alla betydande miljöaspekter.

Utifrån denna utredning har mål fastställts och Nossebro Energi har genomfört ett miljöledningsprogram där de svaga sidorna vänts till positiva. Detta miljöledningsprogram kommer att följa med och ligga som grund i det fortsatta arbetet med att värna om miljön och vår framtid.

Kortfattat innebär ISO 14001:2015 för vår del:

 • Ständiga förbättringar
 • Beakta och identifiera miljöaspekter i vår verksamhet
 • Engagera och ha kompetenta, ansvarskännande medarbetare
 • Att redovisa vårt miljöarbete mot koncernens olika intressenter
 • Ett redskap att ytterligare stärka koncernens profil
 • Styrning av verksamheten i enlighet med miljöprogram mot uppsatta mål

Bedömningar av miljöaspekter och behov av åtgärder i utredningen har gjorts i beaktande av aktuell miljölagstiftning, ISO 14001:2015–standardens krav och betydande miljöpåverkan i verksamheterna.